Praktijkvoorwaarden en bejegening

In de gezondheidspraktijk van TIGRA Leeuwarden zijn meerdere cliënten aanwezig. Om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen hebben wij huisregels opgesteld. Zo creëren we een veilige en prettige omgeving voor iedereen.

Huisregels

 • Cliënten worden verzocht zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het pand.
 • Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, is dit voor eigen risico.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Zorg bij het parkeren van je auto op ons terrein, dat deze in één van de parkeervakken staat. Let erop dat rond ons pand een “blauwe zone” geldt. Met een parkeerschijf kun je hier 2 uur gratis parkeren.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk inclusief het buitenterrein geldt een rookverbod.

Tijdens de behandeling of in de oefenzaal:

 • Het gebruik van een handdoek tijdens oefenen in de oefenzaal is verplicht.
 • De apparaten die je gebruikt laat je schoon achter. Dit kun je doen met de daarvoor aanwezige schoonmaakspray en doekjes.
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst, dit in verband met verstoring van de behandeling/training.
 • Indien je je kind(eren) mee wilt nemen, dan dien je dit met de behandelend fysiotherapeut bij TIGRA Leeuwarden te overleggen. Dit is geheel op eigen risico.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van jou als cliënt, gelden de volgende richtlijnen:

 • De werkwijze voor de behandeling wordt van te voren aan de behandeling uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen er verricht worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er tegen, door bijvoorbeeld geloofsovertuiging, bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient je dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden,  dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een behandelkamer, waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Indien van de oefenzaal gebruik gemaakt wordt, kunnen er meer personen aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling wordt beëindigd;
 • Vertrouwelijke gesprekken tussen fysiotherapeut en cliënt worden niet besproken in het bijzijn van anderen. Indien je van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste wijze met je gegevens omgaat kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als cliënt en de behandelaar
 • Je bent onder alle voorwaarden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de geleverde diensten
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal resterende behandelingen binnen je aanvullende verzekering. Het aantal fysiotherapeutische behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden. Wij adviseren je goed te controleren hoe je verzekerd bent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan;
 • Kun je een afspraak niet nakomen dan dien je deze afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, Whatsapp, per mail of door het inspreken op ons antwoordapparaat). Bij het niet afzeggen of bij te laat afzeggen, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen. Dit wil zeggen dat de verzekering deze kosten niet vergoed.
 • De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Ben je niet voor fysiotherapie verzekerd, niet voldoende (aanvullend) verzekerd, verzekerd bij een verzekeraar waarmee TIGRA Leeuwarden geen contract heeft afgesloten, of heb je het maximaal aantal behandelingen bereikt, dan worden onze tarieven fysiotherapie bij je in rekening gebracht.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen, dan wel derden in te schakelen. Naast de declaratie wordt ook de wettelijke rente gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten en rente) komen voor rekening van de cliënt.
 • Deze betalingsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
Afspraak maken TIGRA Leeuwarden?
Contact opnemen